Najnowsze informacje o przepisach dot. kas fiskalnych online

Kasy fiskalne online to urządzenia, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas (Repozytorium). CRK będzie zbierać wiele informacji m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, dokumenty niefiskalne, czy informacje o przeglądach okresowych oraz nadawać numer ewidencyjny kasie podczas fiskalizacji. Takie urządzenia fiskalne będą musiały łączyć się z Repozytorium poprzez stałe podłączenie do Internetu.

Z powodu braku ostatecznych aktów prawnych dot. funkcjonowania kas fiskalnych online, a także pojawieniu się wielu nieprecyzyjnych informacji poniżej przedstawiamy Państwu bieżącą sytuację prawną.

 

W aktualnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek, aby kasa rejestrująca umożliwiała połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas oraz nie przewiduje się, aby w przyszłości powstało takie połączenie. Obecna ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje również istnienia Repozytorium i kas online. W związku z tym Prezes Głównego Urzędu Miar (dalej: Prezes GUM) nie ma aktualnie prawnej podstawy do ustalenia w postępowaniu o wydanie decyzji potwierdzającej, że kasa rejestrująca danego typu spełnia kryteria i warunki techniczne (określone w art. 111 ust. 6a ustawy o podatku od towarów i usług), że kasa rejestrująca danego typu jest kasą online.

Dopóki Repozytorium i obowiązek zapewnienia przez kasę rejestrującą przesyłania do niego danych nie stanowią elementu porządku prawnego – Prezes GUM nie bada możliwości połączenia kasy rejestrującej z Repozytorium i nie wydaje decyzji stwierdzającej posiadanie przez kasę rejestrującą danego typu tej funkcjonalności. Wydanie przez Prezesa GUM decyzji potwierdzającej, że poddana badaniu kasa rejestrująca danego typu spełnia kryteria i warunki techniczne określone w art. 111 ust. 6a w obecnej ustawie o podatku o towarów i usług oraz uszczegółowione w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące nie jest zgodne ze stwierdzeniem, że kasa rejestrująca danego typu będzie spełniała kryteria, które ustawodawca (być może) wprowadzi w przyszłości.

Jeśli dojdzie do uzyskania ww. decyzji Prezesa GUM oraz do wprowadzenia w przyszłości do porządku prawnego Repozytorium i obowiązku zapewnienia przez kasę rejestrującą przesyłania do niego danych, nie zwolni z obowiązku uzyskania dla kasy rejestrującej tego samego typu nowego potwierdzenia Prezesa GUM (decyzji homologacyjnej), że kasa ta umożliwia połączenie z Repozytorium i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Repozytorium. Wydanie nowego potwierdzenia po zmianie stanu prawnego, będzie się wiązało z koniecznością powtórnego przeprowadzenia badań kasy rejestrującej danego typu, co wynika wprost z § 58 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z 28 maja 2018 r., zgodnie z którym potwierdzenie może być wydane bez przeprowadzenia ponownych badań wyłącznie w przypadku, gdy przepisy, na podstawie których wydane zostało dotychczasowe potwierdzenie, nie uległy zmianie. Potwierdzenie wydane przed zmianą przepisów stanie się zatem praktycznie bezużyteczne.

 

W związku z powyższym nie można powiedzieć, że wszystkie typy kas rejestrujących uzyskały lub uzyskają potwierdzenie Prezesa GUM, iż są one kasami online.